1932
คณะเกษตรฯมข. จับมือพันธมิตร จัดสัมมนาข่าเหลืองเงินล้าน

ia

 • ในปัจจุบันข่าที่เกษตรกรและตลาดกำลังให้ความสนใจ คือ ข่าเหลือง ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน แต่ยังขาดการให้ความสำคัญเชิงวิชาการทั้งด้านการศึกษาวิจัยและการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล จึงได้จับมือพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยผู้ปลูกและผู้จำหน่ายข่าเหลือกร่วมกัน จัดสัมมนาข่าเหลือง การปลูก การตลาด และการเพิ่มมูลค่าข่าเหลืองขึ้นใน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน การโดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข่า ผู้รับซื้อข่า และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวกว่า 500 คน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า“มูลค่าข่าเหลืองเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2559 ประมาณ 350 ล้านบาท หรือประมาณ 15,000 ตัน หรือ 3,200 ไร่ เครือข่ายข่าเหลืองที่จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางเครือข่าย สามารถรับรองตลาดได้ 10,000 ตัน หรือ 2,500 ไร่ มูลค่า 250 ล้านบาท หรือปริมาณ 10,000 ตัน ครอบคลุมตลาดอีสานตอนบน ซึ่งข่าเหลืองเป็นสมุนไพรที่หลายคนมองข้ามถึงความสำคัญด้านรายได้ เวชสำอาง และยารักษาโรค งานสัมมนาในครั้งนี้จึงสร้างให้หลายภาคส่วนเริ่มหันมาสนใจข่าเหลือง ด้วยการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม และรักษาตลาดให้เกษตรกรรายย่อยได้มีรายได้ที่เหมาะสมต่อไป”

  การสัมมนาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มข. ศูนย์มีชัยบ้านไผ่ มูลนิธิร่วมพัฒนาชนบทไทย – อาเซียนเครือข่ายข่าเหลืองเงินล้าน และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกการผลิต และการตลาดข่าเหลือง เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายข่าเหลือง

  สำหรับกิจกรรมในงานได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วันแรกเป็นการเสวนา “ดินและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการปลูกข่าเหลือง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นายวสันต์ มนต์ขลัง ผู้อำนวยการศูนย์มีชัยบ้านไผ่ และนายอัศวิน ช่วยหาญ นักวิชาการด้านปุ๋ยหมัก โรงงานน้ำตาล KSL น้ำพอง ดำเนินรายการโดย บักมี่น้อย พิธีกรข่าวเกษตรทางรายการทีวี ช่อง one การเสวนา “แหล่งทุนในการปลูกและแปรรูปข่าเหลือง” โดย นายสมหวัง บุตรสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น นางสาวดาว สองศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 และนางปริยากร ศิริพากุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวางจำกัด ดำเนินรายการโดย นางชญาภัทร เองวานิช การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ข่าเหลืองในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล การเสวนาการปลูกข่าเหลืองให้ประสบผลสำเร็จและการตลาดที่มั่นคง โดยนางพนิดา ทิพย์สระน้อย นักธุรกิจข่าเหลือง 30 ปี พระอาจารย์สรศักดิ์ สิริปัญญาโญ พระนักพัฒนาผู้ปลูกข่าเหลือง นายสมบัติ ทิพย์สระน้อย นักการตลาดข่าเหลืองนานกว่า 30 ปี ดำเนินรายการโดย บักมี่น้อย พิธีกรข่าวเกษตรทางรายการทีวี ช่อง one การบรรยายการเพิ่มมูลค่าข่าเหลืองในการทำเป็นเวชสำอาง โดยนางปราณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา เจ้าของ บริษัท ชาโมกข์ จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล

  ส่วนกิจกรรมในวันที่ 2 คือวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เดินทางไปศึกษาดูงานแปลงข่าเหลือง ณ บ้านนาเพียง ตำบลสำราญ อำภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วิทยากรโดย นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของแปลงข่าเหลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล ... [24/03/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
282 people like this