1882
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และกล่าวรายงานการจัดงาน นายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมภายในงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน กลุ่มโคเนื้อและกระบือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์ หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร บุคลากร เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของภาควิชาสัตวศาสตร์สู่สาธารณะ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนักต่อการพัฒนาภาควิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
248 people like this