2091
คณะเกษตรฯ มข. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ia

 • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ และ นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ ได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ

  กลุ่มกิจกรรมหัตถกรรมจากไหล และกก บ้านหัวงัว โครงการฯ ได้พัฒนากลุ่มต้นแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเพิ่มคุณภาพทั้งความประณีต และปรับเปลี่ยนการใช้สีเคมีเป็น ใช้สีธรรมชาติทดแทน ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนได้ ในวันดังกล่าวจึงได้มีการประชุมกลุ่ม และเชิญผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เพื่อปรึกษาหรือวางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป

  กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านฮ่องฮี โครงการฯ ได้พัฒนากลุ่มปลูกผักโดยใช้น้ำจากหนองน้ำสร้าง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะของชุมชน โดยมีการปลูกผักรอบหนองน้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 17 คน และจะขยายพื้นที่เพิ่มอีกเนื่องจากมีผู้สนใจที่จะทำมากขึ้น หมู่บ้านฮ่องฮีเป็นหมู่บ้านขยายผลของโครงการฯ พึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2559

  กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเปลือย โครงการฯ ได้พัฒนากลุ่มเพาะเห็ดเพื่อขายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 10 คน หมู่บ้านเปลือยเป็นหมู่บ้านขยายผลของโครงการฯ พึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2559 ... [11/04/2016]





  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: จาวภา มะนาวนอก / จาวภา มะนาวนอก
283 people like this