3519
นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน

ia

  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงพื้นที่่บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนของนักศึกษา ได้แก่ รายวิชา การพัฒนาผู้นำ สำหรับนักศึกษาชั้นปีทึี่ 4 และรายวิชาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และมีบุคลากรร่วมเดินทางไปด้วย คือ นายไพศาล เอกวัฒน์ และนางสาวสุรัตนา สุริสาร รวมทั้งสิ้น 39 คน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ทางคณะได้รับการต้อนรับและประสานงานในพื้นที่ดูงานจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ อ.หนองบัวแดง นางสาวจิตติมา สุขวิเศษ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจะการฟังบรรยายและข้อมูลการสัมภาษณ์จากประธาน และคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นอย่างดี ... [12/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายไพศาล เอกวัฒน์
517 people like this