4354
โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร

ia

  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ประกอบด้วย คณาจารย๋ประจำหลักสูตร ผู้บริหารระดับเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ผู้ทำงานในสถาบันการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญยาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก) โดยมุ่งที่ประเด็นคำถามดังนี้ การสร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะ เนื้อหาวิชาที่ต้องเน้นหนักหรือจำเป็นต้องมีคืออะไร การจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมไปถึงประเด็นการตั้งชื่อสาขาที่ทันสมัยดึงดูดผู้เรียน การสัมมนาครั้งนี้ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ... [12/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นางสาวสุรัตนา สุริสาร
586 people like this