1494
คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ

ia

  • เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59 เวลา 08.30 - 16.30 น. อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยรอง ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.อนงนาฎ ศรีประโชติ ดร.สุวิตา แส ไพศาล นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2559 เรื่องเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งสำนักหอสมุดได้จัดหลักสูตรเป็นประจำทุกเดือน ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ ที่ https://training.kku.ac.th/training57/index.php ... [22/04/2016]
    ia

  • Reported/Photo by: ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ / ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
227 people like this