2014
สาขาพืชสวน จัดกิจกรรมโครงการแนะนำสาขาและเปิดบ้านต้อนรับ (Hort KKU Open House 2016)

ia

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรม ‘โครงการแนะนำสาขาและเปิดบ้านต้อนรับสาขาพืชสวน (Hort KKU Open House 2016) ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาในสายงานทางพืชสวน ที่ตนเองถนัดและสนใจ นอกจากนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าสู่สาขาวิชาฯ จึงช่วยสร้างความกระจ่างแก่ผู้เรียน ก่อนจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ อีกทั้งการทบทวนความรู้ผ่านทางกิจกรรมนอกชั้นเรียน ยังช่วยกระตุ้นความสนใจ และสร้างความเข้าใจและจำจดในเนื้อหาวิชาการได้มากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัย งานวิชาการ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จาก 3 สายงานด้านพืชสวน คือ งานพืชผัก นำเสนองาน ด้านการปรับปรุงภัณฑ์พริก และข้าวโพด การนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดม่วง เช่น น้ำข้าวโพด คุกกี้ คอร์นนัท แยมซังข้าวโพดฯลฯ งานด้านการปลูกพืชด้วยระบบอควาโพนิคส์ ผลิตภัณฑ์จากพริกเผ็ดต่างๆ เช่น เจลบรรเทาอาการปวดเมื่อย น้ำจิ้มรสเด็ด หมูมะนาว น้ำพริกปลาช่อน และสมูทตี้ ต่างๆ

  สายงานด้านไม้ดอกไม้ประดับ นำเสนอชนิดพันธุ์ไม้ดอกประเภทหัว เช่น ปทุมมา แกลดิโอลัส ดองดึง และว่านสี่ทิศ งานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น กล้วยไม้สกุลฟาแลน็อปซีส หน้าวัว และกุหลาบ กิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานแบบสากล การแสดงผลงานนักศึกษารายวิชาการจัดสวน และการจัดการสนามหญ้า งานวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ด้วยสีน้ำ และการแสดงวัสดุปลูกเพื่อการผลิตไม้ดอก เป็นต้น

  สายงานไม้ผล นำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยโครงการส้มโอ เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ทองดีและพันธุ์มณีอีสาน โดยเฉพาะพันธุ์มณีอีสาน ที่มีรายงานว่าอุดมไปด้วยสารแอนต์ออกซิแดนซ์ในกลุ่มแอนโธไซยานินปริมาณสูง เหมาะที่จะพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต นอกจากนี้ยัง นำเสนอผลผลิตจากมะนาว มะม่วง และมะละกอ พันธุ์ต่างๆด้วย

  กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสาขาพืชสวนทุกท่าน โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ... [28/04/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / น.ส.ธิติมา สุภา
276 people like this