2089
คณะเกษตรฯ มข. จัดนิทรรศการ อยู่ สื่อๆ Multimedia show 2016

ia

 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ ผลงานการผลิตสื่อประสม (Multimedia) ในชื่อตอน อยู่ "สื่อๆ" Multimedia show 2016 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิจันทึก อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในการจัดงาน ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานการผลิตสื่อประสม (Multimedia) อยู่ "สื่อๆ" Multimedia show 2016 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การผลิตสื่อประสมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการผลิตสื่อประสมไปใช้จริง พร้อมทั้งมีการประเมินผลการใช้สื่อประสมโดยผู้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผลงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่ 1) Agro Outlet 2) หน่วยปฐมภูมินักศึกษา PCU123 Srinagarind Hospital 3) หมวดดินและปุ๋ย 4) ห้องสมุดดิจิตัล คณะเกษตรศาสตร์ 5) LABrary ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6) หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาได้แสดงผลงงานแล้ว ยังมีส่วนประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดแสดง และยังช่วยให้เห็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาการการผลิตสื่อประสมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป ... [10/05/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
276 people like this