1568
คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้างาน บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [16/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / อารตี,ไพศาล
235 people like this