1395
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิณ ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อมาเป็นกิจกรรม สานสัมพันธ์สายใย จากใจ AGGIE 49 สู่คณะเกษตรศาสตร์ โดยตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ 49 แต่ละสาขามอบ Friend ship รุ่น ให้แก่คณะฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา และร่วมร้องเพลง “เกษตรลา” พร้อมจุดเทียน “เทียนล้อมใจ เกษตรลาพี่ AGGIE 49” ตัวแทน AGGIE 49 กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ เพื่อนและพี่น้อง มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ถนนต้นสักสายรหัส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ลิขิต,สมโชค
156 people like this