1840
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ศูนย์เครื่องมือกลาง มข. ห้องปฏิบัติการสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชม Agro Outlet โดยคุณสุเมธ มั่งคั่ง เป็นผู้นำเยี่ยมชม

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี การวิเคราะห์สารตกค้างผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย ... [18/05/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ฑิฆัมพร,กรรณิการ์
307 people like this