1819
คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ

ia

  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการเขียนหนังสือ-ตำรา องค์ประกอบที่สำคัญของหนังสือ-ตำรา ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือ-ตำรา และในช่วงบ่ายเป้นการบรรยาย เรื่อง หลักสำคัญในการเขียนหนังสือ-ตำรา ให้มีคุณภาพ ข้อบกพร่องของการเขียนหนังสือ-ตำรา ที่พบบ่อย การเลือกวิธีการพิมพ์และการตั้งราคา การประเมินหนังสือ-ตำรา เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือหรือตำรา เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีการผลิตและเผยแพร่หนังสือหรือตำราเพิ่มมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การเขียน การผลิตตำรา และการเผยแพร่ผลงาน และเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสเขียนหนังสือหรือตำราที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ... [18/05/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
229 people like this