2024
คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลมจุดประกายแนวความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ia

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลมจุดประกายแนวความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของหลักสูตรอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์” โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน และเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “พัฒนาหลักสูตรเกาตร มข. อย่างไร? ให้น่าสนใจและพร้อมใช้จริง” โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ดร.พีรยา กลมสะอาด ผู้ชำนาญการปรับปรุงพันธุ์อ้อย บริษัท มิตรผลวิจัย สาขามิตรภูเวียง (ผู้ใช้บัณฑิต) นายพรศักดิ์ ศักดิ์สุจริต เจ้าของบริษัท อุดร มาสเตอร์ มีเดีย พลัส จํากัด (สัตวศาสตร์รุ่น 14) นายสุรชาติ กำหอม ผุ้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สัตวศาสตร์รุ่น 23) นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (ผู้ใช้บัณฑิต) ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ การจัดการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายแนวคิดเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [31/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
297 people like this