1568
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำรา ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำรา ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นประธานโครงการ ... [02/06/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: หน่วยบริหารการวิจัย / หน่วยบริหารการวิจัย
206 people like this