1480
การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ ข้าวไร่ไก่พื้นเมือง ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ia

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00–16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ “ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง” ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์, รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง), ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการโครงการตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล ผู้อำนวยการแหล่งน้ำ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.บุญเสียง เบ็ญจาอรรถฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางแหล่งน้ำจากสหรัฐอเมริกา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์, ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานพัฒนาที่ดิน อำเภอวิเชียรบุรี, เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี, ผู้นำชุมชน และอื่นๆ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ จากนั้น ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน กล่าวถึงความก้าวหน้าของโครงการข้าวไร่ไก่พื้นเมือง ที่นำมาส่งเสริมหมู่บ้านซับผุด และหมู่บ้านน้ำอ้อม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าตามลำดับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานโครงการเพื่อความก้าวหน้าของโครงการในอนาคต มีทั้งการเสนอชนิดพืชที่จะนำมาปลูก เช่น แมคคาเดเมีย อะโวคาโด และไผ่ชนิดต่างๆเป็นต้น ตลอดจนแนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแหล่งลงทุนต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเลือกชนิดกิจกรรมย่อยที่จะนำมาปลูกในพื้นที่ เกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น มีความยินดี ที่ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ให้ความสนใจต่อโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้ว นอกจากนี้อาจมีการเสนอโครงการใหม่ๆ ในพื้นที่บ้านซับผุด ได้แก่ โครงการปลูกสมุนไพรและโครงการไร่นาส่วนผสม ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไป จากนั้นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวสรุปการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.30 น. ... [14/06/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นางสาวติรชล อังสันทัดสุข / นางสาวติรชล อังสันทัดสุข
223 people like this