1984
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่ไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่ไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนำเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้นำเยี่ยมชม โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ และร่วมพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มข. และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/06/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
329 people like this