999
คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมกลุ่มย่อยสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เรื่อง จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง และการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง (FTES) ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้นำสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/06/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
145 people like this