2839
คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5

ia

 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย กว่า 30 สถาบัน และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยคุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม และศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบรางวัล “เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5” ต่อมาเป็นการมอบรางวัล “เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ในวงการปศุสัตว์ไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบรางวัล “นักสัตวศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Awards) โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัยจากภาควิชาสัตวศาสตร์ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นักวิชาการจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ นักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ นักวิชาการจากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 400 คน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Animal Science, Past, Current, and Future?” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา ต่อมาเป็นการเสวนา “นวัตกรรมการผลิตสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา คุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย และคุณเอนก บุญหนุน กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ และในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 50 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ จำนวน 81 เรื่อง

  รองศาสตราจารย์เทอศักดิ์ คำเหม็ง กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้ เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ในหลายด้าน เช่น โภชนศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยาสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการการผลิตสัตว์ การผสมผสานการผลิตปศุสัตว์ และด้านประมง นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการปศุสัตว์ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ อีกด้วย”

  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการเรียนการสอนสัตวบาล-สัตวศาสตรืของประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยในสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวบาล-สัตวศาสตร์ และสมาคมต่างๆ ให้เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงหน่วยงานและบุคลากรในวงการปศุสัตว์ต่อไป ... [01/07/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
410 people like this