1721
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชม Ago Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด หมวดประมง หมวดโคนม หมวดโคเนื้อ และห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และร่วมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ... [07/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
224 people like this