1034
คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ร่วมประชุมคณะทำงาน กลุ่ม 3 ปากท้องและเศรษฐกิจในภาพรวม

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงาน กลุ่ม 3 ปากท้องและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลขอบเขตของกลุ่มงานและกิจกรรม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนกิจกรรม การดำเนินการและการติดตามผล ณ ห้อง ประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
148 people like this