1901
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการน้ำนม และห้องปฏิบัติการเนื้อ วิทยากรโดยนางสาวกันยา พลแสน ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา วิทยากรโดยนางสาวศรีนวล คณานิตย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโภชนะศาสตร์ วิทยากรโดยนายสมเกียรติ จันทร์โสม และนายนันทวิช ขันธ์โพธิ์น้อย ซึ่งมีคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์ในครั้งนี้จำนวน 38 คน ... [08/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
319 people like this