3679
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล

ia

  • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 11.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 35 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษารอบๆ หมวดประมง ศึกษาวงจรชีวิตของกบ วิทยากรโดยนายธนากร เฉื่อยฉ่ำ และได้ทัศนศึกษาบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา และบ่อจระเข้ การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสะเต็มศึกษา (STEM) ในวัยเยาว์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของวงจรชีวิตสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (กบ) อย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่รอบตัวของนักเรียนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ยอดเยี่ยมของจังหวัดขอนแก่น ในการทางคณะเกษตรศาสตร์ได้มอบพันธุ์กบให้แก่อาจารย์เพื่อนำไปเลี้ยงที่โรงเรียนอีกด้วย ... [15/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
498 people like this