2849
ป.โท สัตวศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ

ia

  • นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอแบบภาคบรรยายในระดับ ดีมาก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบการเสริมอาหารในรูเมนอัดเม็ด ต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารและนิเวศวิทยารูเมน ของโคเนื้อลูกผสม-วากิวและกระบือปลัก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยการประชุมครั้งนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสัตวศาสตร์ทั่วประเทศ ให้จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 และ การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลครั้งที่ 8 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ และ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ จำนวนกว่า 400 คน ... [18/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ / วีระชัย วรรณพัฒน์
446 people like this