1957
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ia

 • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, สาธารณรัฐบอตสวานา, สาธารณรัฐโตโก, ราชอาณาจักรตองกา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐซูดาน และสาธารณรัฐกินี การอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้จัดการฝึกอบรมนานาชาติ กล่าวว่า “คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมนานาชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 14 ปีแล้ว ภายใต้หลักสูตร “Sustainable Crop Production” ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกในด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารพื้นบ้านเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ คณาจารย์ นักวิชาการและเกษตรของไทย เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนได้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วนำไปปฏิบัติ ที่จะให้ผู้คนในโลก กินดี มีสุข ถ้วนหน้า”

  ทั้งนี้ กิจกรรมในการฝึกอบรมระดับนานาชาติดังกล่าว จะมีการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Module ในหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 7 Modules แต่ละ Module จะใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ บรรยาย ตอบคำถาม ทำงานกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ดูงานที่เกี่ยวข้องกับ Module และที่สำคัญ โดยจะพาผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัดอีกด้วย ... [27/07/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
297 people like this