1032
คณะเกษตรฯ มข. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดนิทรรศการวิชาการ รู้จักโรคพืชและการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ia

 • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักโรคพืชและการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และผู้สนใจผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดนิทรรศการวิชาการ รู้จักโรคพืชและการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดการอบรมเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และ ในรุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “รู้จักโรคพืช โรคเมล็ดพันธุ์และอาการของโรคพืช” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล การฝึกปฏิบัติการ การตรวจอาการโรคพืช ทำให้รู้จักโรคพืชด้วยตนเอง และในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่องการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามระบบผสมผสาน การใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชอย่างถูกต้อง การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และการขยายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และนางรัติกาล ยุทธศิลป์ การฝึกปฏิบัติการ ฝึกขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาไว้ใช้เอง หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วเป็นการมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมและปิดการฝึกอบรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัยและรวบรวมไว้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รู้จักโรคพืชอย่างถูกต้องและชัดเจนด้วยตัวเอง เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการโรคพืชที่ถูกวิธี ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัย สามารถนำไปปฏิบัติต่อและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับสมาชิกเพื่อนบ้านใกล้เคียงและชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป ... [01/08/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
156 people like this