2881
คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาล

ia

 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีพนักงานฝ่ายไร่/นักวิจัยของโรงงานน้ำตาล เกษตรกรจากสมาคมชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิจัยด้านอ้อยของสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการบรรยาย เรื่อง ทิศทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในระดับโลกและเอเชีย โดย ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ การบรรยาย เรื่อง ทิศทางงานวิจัยอ้อยและน้ำตาลทรายในระดับประเทศและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางทักษิณา ศันสยะวิชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร และในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยด้านอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันกับนักวิจัย เกษตรกรสมาคมชาวไร่อ้อย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และการนำเสนอประเด็นทิศทางการวิจัย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปโจทย์วิจัย ทิศทางงานวิจัยด้านอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล

  การประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของเกษตรกร โรงงานน้ำตาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเครือข่ายนักวิจัยผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำรวจปัญหาด้านการผลิต และทิศทางการวิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปประเด็นปัญหา และโจทย์วิจัยจากการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย ... [02/08/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
338 people like this