2835
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการฝึกอบรมพร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย นายไพศาล ตุลยานันท์ จาก บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ณ ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [04/08/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
362 people like this