1234
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุม International Symposium on Biological Engineering and Natural Sciences (ISBENS) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2559 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ และนางสาวพรทิพย์ พุทธโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม “International Symposium on Biological Engineering and Natural Sciences (ISBENS)” และนำเสอนผลงานภาคโปสเตอร์ ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

    ในงานประชุมดังกล่าวมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในครั้งนี้คณาจารย์ในสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอผลงานโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง Using Biomarker to Assess Sub Chronic Effects of Cadmium on Tropical Chironomid under the Effect of Temperature โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, Diversity and Structure of Soil Bacterial Communities under Long-Term Application of Different Quality of Organic Residues in Tropical Sandy Soil โดย ดร.พฤกษา หล้าวงษา, Variation in Grain Iron and Zinc Concentration among a Promising Low-Grain Cadmium Rice (Oryza sativa L.) Cultivars โดย ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ และ The Effect of Different Ages of Rubber Tree Plantation on Carbon Stock โดย นางสาวพรทิพย์ พุทธโส ... [16/08/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม / สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
242 people like this