1121
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety

ia

  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรโดยนางสาวกัญญา วังศรี หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในภาคบ่าย เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ... [16/08/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
227 people like this