2868
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน

ia

  • ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน

    Gansu Academy of Agricultural Sciences ได้จัดงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช ตลอดจนการให้ความรู้ และคำแนะนำจากนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการปรับปรุงพันธุ์พริก ซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ บุคลากรทั้งสามท่าน ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร บรรยายเรื่อง “Improvement of Hot Pepper at KKU, Thailand” รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร บรรยายเรื่อง “Aflatoxin in Hot Pepper” และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ บรรยายเรื่อง “Fruit yield and Capsaicinoids Production of Capsicum chinense Genotypes Grown in Greenhouse and Shadehouse Condition” นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแปลงพริก มะเขือเทศและการผลิตพริก มะเขือเทศในโรงเรือนรวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอีกด้วย ... [19/08/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: สาขาพืชสวน / สาขาพืชสวน
465 people like this