1934
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

ia

 • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญา และความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู – อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์ กับลูกศิษย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ที่ได้รับทุนผลการเรียนดี และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558 และสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย ... [12/09/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
322 people like this