7796
นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. แนะเกษตรกรเวียดนาม พัฒนาและผลิตอาหารเลี้ยงโค

ia

  • ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ United State Department of Agriculture (USDA)-Vietnam/ Livestock Development ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ด้านอาหารในการลดการปลดปล่อยแก๊ส เรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการผลิตข้าว และการปศุสัตว์ ในประเทศเวียดนาม มีนักวิจัย นักส่งเสริมการปศุสัตว์จากเขตฮานอยและเว้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก นอกจากเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ยังได้ใช้โอกาสนี้ บรรยายพิเศษเรื่อง Improved livestock production by various feeding regimes and mitigation of rumen methane based on local feed resources เพื่อเสนอแนวทางและกลวิธีในการวางแผนและการพัฒนาการใช้แหล่งอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งผลพลอยได้ทางการเกษตร ในการใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์สำหรับเกษตรกรในประเทศเวียดนามด้วย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ USDA เพื่อให้คำปรึกษาการพัฒนาและผลิตอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตโคเนื้อและโคนม รวมทั้ง ระบบการผลิตอาหารมนุษย์-อาหารสัตว์ (food-feed-system, FFS) ซึ่งนับว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในระบบการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของเกษตรกรต่อไป ... [14/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
736 people like this