1592
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ia

  • ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Society of Environmental Toxicology and Chemistry ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง “Ecotoxicology of Copper on Tropical Freshwater Biota under Field Water of Mekong River in Thailand, Lao PDR and Cambodia” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia-Pacific 2016 (SETAC Asia/Pacific Conference) : Management Environmental Quality in the Asian Century ณ The National University of Singapore (NUS) ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก จากการนำเสนองานในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ หลายประเทศ เพราะเป็นการตระหนักถึงปัญหาและโจทย์วิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ประเทศต่างๆ ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การเจรจาเรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยร่วมกันต่อไป ... [26/09/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
305 people like this