1026
ลงพื้นที่ติดตาม โครงการตามแนวพระราชดำริ ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ia

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00–15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เดินทางไปติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ “ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง” ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการข้าวไร่ไก่พื้นเมือง ที่นำมาส่งเสริมหมู่บ้านซับผุด ในครั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของชาวบ้าน พบว่าข้าวไร่และผักผลไม้ต่างๆ ที่ชาวบ้านปลูก เจริญเติบโตดี เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน และไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยได้นำไปส่งเสริม มีการขยายพันธุ์ต่อได้ดี ให้ไข่ดก มีการเจริญเติบโตดีในชนบท และก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ได้ให้คำปรึกษาชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องเกษตรและไก่พื้นเมือง ซึ่งชาวบ้านให้ความสนใจดี มีการสอบถามข้อมูลต่างๆ ปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขและปฏิบัติในอนาคตต่อไป ... [03/10/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นางสาวติรชล อังสันทัดสุข(NCAB) / นางสาวติรชล อังสันทัดสุข(NCAB)
171 people like this