6715
ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม จากสกว.

ia

  • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลในนามหน่วยงานที่ได้รับการประเมินด้านผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยียม) ในสาขาวิชา Animal Science จากกรรมการประเมินผลงานคุณภาพเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลียีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 ... [15/03/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
698 people like this