1319
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดบรรยายพิเศษร่วมกับ University of Hohenheim

ia

 • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Long-lasting academic collaboration between KKU and University of Hohenheim ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ Dr.Frank Rasche จาก University of Hohenheim ในหัวข้อ The Section Agroecology in the Tropics and Subtropics: Who we are and what we do เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประทศให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้บรรยายถึงประวัติความร่วมมือทางวิชาการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 ที่ทำให้ได้ผลงานร่วมกันอันได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ 6 เรื่อง การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 2 คน และนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 2 คน และงานวิชาการร่วมกันในปัจจุบันและอนาคต ส่วน Dr. Rasche ได้บรรยายถึงโครงสร้างและงานวิจัยของสาขานิเวศเกษตรของเขตร้อนและกึ่งร้อนที่เขาเป็นหัวหน้าอยู่ และจะได้มีนศ. ปริญญาเอกจากกลุ่มวิจัยฯไปทำงานที่สาขานี้ในช่วงปลายปีนี้

  การจัดอบรมของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประทศแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยด้านอินทรียวัตถุของดินแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีแนวคิด และแรงบันดาลใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและด้านวิชาการอื่นๆ ต่อไป ... [27/10/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: พิชญานันท์ ปานบุญ / พิชญานันท์ ปานบุญ
248 people like this