940
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน ได้แก่ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดี), รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ), ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน (อาจารย์และนักวิจัย), ผศ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล (อาจารย์และนักวิจัย) และ รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ) เดินทางไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการหารือร่วมกันพบว่าในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยส่งนักศึกษา คณาจารย์ระหว่างกันเพื่อไปเพิ่มพูนประสบความการณ์ความรู้ทั้งการเรียนการสอน การวิจัยระหว่างกัน ซึ่งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Hiroshima ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และสนับสนุนให้ข้อตกลงดังกล่าวมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นอันดับที่ 11 ที่ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [12/11/2016]




    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
179 people like this