1230
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี และดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเพชร จันทะวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน “องค์ความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชีววิทยาในประเทศไทย” และองค์ความอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้าน Environment Science ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/11/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
236 people like this