1735
บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับโล่ผู้ร่วมโครงการ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER)

ia

  • เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเทศบาลเมืองขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน และเพื่อการดำเนินชีวิต พร้อมกับจัดสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และเทศบาลนครขอนแก่นช่วยสนับสนุนการจัดงานสัมมนาอย่างดียิ่ง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

    ในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบโล่ให้กับผู้ร่วมโครงการ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสมโชค เพ็งลี นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ นายปรเชษฏ์ บั้งทอง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ และ Ms. NHA BUNNET นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ) ... [16/11/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / วัชรา น้อยชมภู, สมโชค เพ็งลี
346 people like this