1556
สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและการสัมภาษณ์งาน

ia

  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเรียนรู้บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมรวมถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานและในสังคม และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าทำผมเพื่อการออกงานในโอกาสต่าง ๆ และเพื่อการสัมภาษณ์งานในสายอาชีพต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดี ณ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/11/2016]

    Agronomy major, Department of Plant Sciences and Agricultural Resources organized the personality development and social etiquette program for Agronomy students in order to learn about the manners and being in the society, including the art of living in a workplace, getting ready for the job interview and makeup techniques which would help our students be prepared and ready to work.


    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
311 people like this