1919
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

ia

 • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ มข.ช่วยชาวนา ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวรายงานว่า “คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นว่าวัฒนธรรมเรื่องของการดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวได้เลือนหายไปจากสังคมไทย ซึ่งเป็นความสำคัญของชาวนาเพราะเราถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ เราในฐานะของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการผลิตบัณฑิตให้มีความมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ การอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกิดประโยชน์จากงานจริงที่ทำ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักเสียสละ รู้จักอุทิศตน จึงจัดให้มีกิจกรรมการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยลงแขกเกี่ยวข้าว โดยสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้ดูแลนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 1 ในการดำนาจนกระทั่งถึงวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และเป็นกิจกรรมที่เป็นมรดกที่สำคัญของสังคมเกษตรไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกงานของคณะเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2559 นี้ มีการปลูกข้าวจ้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข.6 ต้านทานโรคไหม้ในชื่อ”พันธุ์ธัญสิริน” ซึ่งพัฒนาพันธุ์โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกรมการข้าว ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเมล็ดพันธุ์มาส่งเสริม และให้นักศึกษาปลูกในรายวิชาฝึกงานด้านพืชศาสตร์ ของนักศึกษาปีที่ 1 ในการปลูกข้าวในครั้งนี้เป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะได้ราคามากกว่าการผลิตเป็นข้าวเพื่อบริโภค ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาตันละ 25,000 บาท และเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ ได้มีผู้จองไว้เพื่อจะนำไปปลูกในฤดูกาลผลิต 2560 แล้ว จึงทำให้เห็นว่าแม้จะมีวิกฤตเรื่องราคาข้าวตกต่ำและผลผลิตเกินความต้องการไปมากแต่การผลิตในรูปเมล็ดพันธุ์ ยังมีความสำคัญและสร้างรายได้จากการทำนาโดยได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถทำให้นักศึกษาได้เห็นว่าการทำเกษตรกรรมนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าได้ และเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาได้เห็นเป็นต้นแบบการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า “ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทยที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และในระยะหลังได้เริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย การเกี่ยวข้าวเราก็ไปอาศัยเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นการทำลายระบบแปลงนาของพวกเราไปในตัวด้วย เพราะเครื่องจักรกลการเกษตรจะไปบดอัดดินทำให้ดินแข็งขึ้นด้วย ระบายน้ำก็ไม่ดี และได้ผลผลิตข้าวลดลงไปในทุกๆ ปีด้วย ซึ่งเป็นผลเสียในระยะยาวอีกด้วย ประเพณีการดำนาที่ได้ทำไปก่อนนี้จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรียมแปลงนา ซึ่งการปลูกข้าวของเราไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะปลูกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในความเป็นจริงแล้วชาวนาต้องลำบากรอน้ำ ต้องปลูกต้นกล้าก่อนแล้วไม่รู้ต้นกล้าจะขึ้นมั๊ย ฝนมาไม่ตามระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ในระดับหนึ่ง เมื่อดำนาแล้วก็ต้องมาดูแลแปลงข้าว แล้วก็มาลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยกันในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องประเพณีที่สำคัญของคนไทย เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การลงแขกเกี่ยวข้าวยังช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาซึ่งในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวนี้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตข้าวซึ่งทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขายข้าวไม่ได้ราคาอยู่ในขณะนี้ เพราะขายข้าวได้ราคาไม่สูงพอทำให้เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการ มข.ช่วยชาวนา ขึ้น ในระยะสั้นๆ และประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป้ฯอย่างยิ่ง ฉะนั้น ขอให้นักศึกษาทุกคนได้ภาคภูมิใจในฐานะที่เรียนทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทำให้เราเป็นผู้สร้างแหล่งอาหารที่เป็นที่พึ่งพาของประชากรโลกได้”

  สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักศึกษาเข้าใจจิตใจของเกษตรกรที่ปลูกข้าวมาด้วยความยากลำบากและเห็นคุณค่าของข้าว ทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป และสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ... [24/11/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
304 people like this