1091
คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ติดตามผลการใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR

ia

  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ติดตามผลการใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR รุ่น FMV 3S ที่ได้รับบริจาคจาก บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้นำไปใช้งาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดยผลการใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR รุ่น FMV 3S ในการเลี้ยงโคนมของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคใหม่ของระบบการให้อาหารแบบสูตรรวม TMR ในการผลิตน้ำนมคุณภาพสูงต่อไป ... [25/11/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
212 people like this