9673
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ

ia

  • คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน, ผศ.สจี กัณหาเรียง, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยา และ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื่อง รวม 16 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ... [16/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
960 people like this