1935
คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง

ia

 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 10.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาพืชไร่ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การจัดพิธีสู่ขวัญข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม ซึ่งได้มีกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวไว้แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 พิธีสู่ขวัญข้าวเริ่มต้นขึ้นโดยมีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงค์ 5 รูป รำบายศรีรับขวัญแม่โพสพ พราหมณ์ทำพิธีสู่ขวัญข้าว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันนวดข้าว และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดหุ่นไล่กา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน กล่าวว่า “ประเพณีสู่ขวัญข้าว ในภาคอีสาน จะเรียกว่าบุญคูณลาน เป็นประเพณีที่ชาวนาปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนาหลังจากเก็บเกี่ยวขึ้นสู่ยุ้งฉางข้าว และเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่คอยช่วยป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ที่จะมาทำลายข้าวในนา และนอกจากนี้ยังเป็นความเชื่อของชาวนาว่าการบูชาพระแม่โพสพนั้นจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งจะทำกันในช่วงที่ข้าวตั้งท้อง หรือประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 คณะเกษตรศาสตร์ ได้สร้างประเพณีการปลูกข้าวตามวิถีชาวนาไทย โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร ในรายวิชาฝึกงานพื้นฐานพืชศาสตร์ (พืชไร่) มีกิจกรรมในการทำงานร่วมกันคือ การหว่านกล้า ปักดำต้นกล้า เก็บเกี่ยวและสู่ขวัญข้าว กิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่สอนให้นักศึกษา ได้ซาบซึ้งประเพณีเก่าแก่ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทำนา เมื่อนักศึกษาได้ปลูกข้าวในแปลงฝึกงานแล้ว จึงจัดให้มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าวขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าวให้คงอยู่ตลอดไป”

  การทำนาที่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้ลงมือทำ จนกระทั่งถึงขึ้นตอน "การลงแขกเกี่ยวข้าว" และ การ “สู่ขวัญข้าว” เป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย นับเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่ออาชีพเกษตรกรรม การลงมือปลูกข้าวด้วยความยากลำบาก ทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของข้าว และยังได้ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมๆไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างกันอีกด้วย ... [01/12/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
300 people like this