1123
คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating Value Chain in Teaching and Research

ia

  • ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating Value Chain in Teaching and Research ภายใต้โครงการ Networking for Increasing Agricultural Productivity and Food Chain Effectiveness ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ได้แก่ 1. University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Germany 2. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland และ 3. CheaSim University of Kamchaymear, Cambodia โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกาตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และได้ร่วมกันประชุมวิชาการในหัวข้อดังกล่าว ในโอกาสนี้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ศ.ดร. ศุภชัย ประทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคุณจุฑามาศ ทองเจิรญ ผู้แทนจากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้เดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเกษตรในไทย ... [01/12/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ศรัณยา / ศรัณยา
229 people like this