1914
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน

ia

 • ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดงานประชุม International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง “Environmental and Ecological Monitoring of Agricultural Activity on Namphong River in Northeast of Thailand” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation (CLEAR 2016) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 200 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก ณ GIS Convention Center, National Taiwan University, Taipei, ประเทศไต้หวัน

  การบรรยายในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ หลายประเทศ ได้รับการยอมรับทางวิชาการและได้รับการคัดเลือก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมระดับนานาชาติทางมลพิษสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในครั้งหน้าคือ The 4rd International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation (CLEAR 2017) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมครั้งนี้เป็นการตระหนักถึงปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยา และแนวทางการฟื้นฟูมลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาการทำวิจัยร่วมกับประเทศต่างๆต่อไป

  และในครั้งนี้ได้ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวนสามคน ได้แก่ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ นางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ และ นาย Vithirak Huy เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ... [02/12/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: วิไลวรรณ ด้วงเจริญ / วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
271 people like this