1014
คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Amrit Bart จาก University of Georgia, USA.

Meeting with UGA
ia

  • ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Amrit Bart, Assistant Dean and Director of Global Program, University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาหารือความร่วมมือต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ UGA เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้นำ Dr. Amrit Bart เข้าพบ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคบ่าย Dr. Amrit Bart ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะทำงานในการจัด Mini Symposium "Food Safety for Globalization" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2017 ... [07/12/2016]

    On 6th December 2016, Associate Professor Dr.Monchai Duangjinda, Dean and Associate Professor Dr.Virote Pattarajinda, Associate Dean for Research and International Affair met with Dr.Amrit Bart, Assistant Dean and Director of GlobalProgram, Universit of Georgia (UGA), US. Having discussion about the activities under MOU with UGA. Met with the president Associate Professor Dr. Kittichai Trairatanasirichai. In addition, discussion about preparation of mini symposium "Food safety for globalization" in year 2017


    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
216 people like this