2360
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน

ia

 • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจยน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยความร่วมมือกับสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำใต้ดิน และการนำน้ำใต้ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด และหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ประธานมูลนิธิหลวงปู่เสาร์ กันตสีโร แสดงสัมโนทนียกถา แก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย อาทิ นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ รต.สุพจน์ บุญประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย พันเอกกิตติศักดิ์ บุญพธรรมชัย รองผู้บัญชาการทหารบกกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พันเอกนรธิป โพยนอก เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมทั้งบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และประชาชนตำบลโพธิ์สัย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  “วิกฤตน้ำ” ที่กำลังเผชิญอยู่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และสภานการณ์แหล่งน้ำที่สะอาดถูกคุกคามจากผู้ก่อมลพิษ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของแนวคิด “การทำธนาคารน้ำใต้ดิน” โดย พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ได้มีแนวคิดและได้ริเริ่มให้มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้น โดยเริ่มทดลองทำตามแนวคิดครั้งแรก ณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม บ้านคำโป้งเป้ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2537 และทดลองทำต่อเนื่อง ณ วัดอาฮงศิลาวาส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จนมั่นใจแนวคิดและประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนจึงได้นำวิธีการดังกล่าวจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขึ้น ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมในหน้าฝนและเกิดภาวะแล้งขาดน้ำในหน้าแล้ง โดยการขุดบ่อลึกเพื่อส่งน้ำกักเก็บไว้ใต้ดิน เพิ่มปริมาณน้ำบาดาล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาภันแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทำให้ชาวนาเริ่มหันมาสูบน้ำบาดาลเพื่อทำนาปรังในช่วงหน้าแล้ง เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดย หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ประธานมูลนิธิหลวงปู่เสาร์ กันตสีโร ในการพัฒนาขุดบ่อเก็บน้ำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ “สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการกักเก็บน้ำลงใต้ดิน และการนำเอาน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาการประสบภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบริหารจัดการและวางแผนการใช้น้ำในช่วงขาดแคลนให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี อันจะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎรได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

  ศูนย์เรียนรู้ “สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้วัตกรรมในการกักเก็บน้ำลงใต้ดิน และการนำเอาน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้รับความรู้และได้เรียนรุ้หลักการของการกักเก็บน้ำใต้ดินและนำน้ำใต้ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ... [07/12/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
362 people like this