978
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ia

 • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ในช่วงบ่ายเป็นการแยกศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ในหัวข้อการนำสารสนเทศมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานอีกด้วย

  โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมรโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการการทำงานกับบุคลากรในสถาบันอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ... [08/12/2016]


  On December 8th, 2016, the lecturers, scholars and officers from the Faculty of Pharmacy, Ubon Rachathani University, led by Mr. Saksit Sripa, Associate Dean for Administration and 15 officers visited the Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. On this occasion, they were welcomed by Associate Professor Picharat Sanchaisuriya, Associate Dean for Administration together with Mr. Sa-ngad Panyapruek, the Head of the Dean Office and personnel of Faculty of Agriculture at the Meeting Room 1, Building AG 08, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. The aim of their visit is to provide their staffs with the opportunity to learn and gain the necessary knowledge that is required for their operations and in order to exchange the working experiences with other organizations, they also visited each department in the afternoon. Moreover, they also attended the special lecture on Application of Information Technology that was presented by Associate Professor Dr. Wuttigrai Boonkum, Associate Dean for Planning and Information Technology afterward.


  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
153 people like this