518
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Tokyo Gakukei University, Osaka Kyoiky University และ Shimane School และบรรยายพิเศษเรื่อง The Livestock Farming of Thailand ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง Native Chicken Production วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวสจี กัณหาเรียง การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/12/2016]

    On December 7th, 2016, Associate Professor Dr. Virote Pattarajinda, Associate Dean for Research and International Affairs, welcomed the lecturers and students from Tokyo Gakugei University, Osaka Kyoiku University and Shimane High School (Approximately 30 people) at Room 8003, Building AG 08, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. The aim of this visit is to learn about Animal Science. On this occasion, Associate Professor Dr. Virote Pattarajinda therefore gave the special lecture on the Livestock Farming of Thailand. And then the special lecture on Native Chicken Production was presented by Associate Professor Dr. Sajee Kanhariang.


    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
105 people like this